HUR LÅNG RUBRIK KAN MAN HA UTAN ATT DE DAMPAR MORAFSGSRGt-

 

test eller Students t-test är inom statistiken beteckningen på en hypotesprövning där man vill jämföra om skillnad föreligger mellan två normalfördelade populationer där man inte känner det exakta värdet på standardavvikelsen. Kan även användas för att beräkna konfidensintervall då man använder sig av små stickprov. t-värdet är fördelat med Students t-fördelning.

Typiska användarfall för t-test:

Private Faceboob

 

Ensidigt test huruvida medelvärdet av en population har ett värde som specificeras i en nollhypotes.
Tvåsidigt test huruvida medelvärdena hos två populationer är lika.